تحقیق مدیریت در شبکه سوئیچینگ کشور

پروژه «تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران)» با هدف بازنگری و ارتقای برنامه ملی توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و استفاده از تجارب موفق جهانی در بهبود سیاستها و راهبردهای ملی در حال اجرا بوده و در نظر است که ضمن مروری بر فعالیت‌های انجام شده در برنامه توسعه سوم، به ویژه […]