مقاله اثر شیب و Face Form نصب عدسی عینک‌سازی

اثر شیب و Face Form در تغییر پارامترهای  نصب  عدسی عینک‌سازی را علم و هنر قراردادن صحیح عدسیهای تجریزی، مقابل چشمان بیمار تعریف می‌کنند، که هدف نهایی ارائه بینایی‌ مطلوب می‌باشد. مقاله زیر به بررسی نصب عدسی و اثرات شیب و Face Form در نصب می پردازد. شیب و Face Form نصب عدسی عینک‌سازی در نگاه اول قرارگیری صحیح […]