مقاله روش های ورود DNA به درون سلول

تغییرات بیولیستیکی می توانند خیلی موثر باشند. اما این روش، تخریب قابل ملاحظه ای رد بافت نشان می دهد. درم قابل ابزاری که با فشار گاز هلیم کار می کندتخریب کم تری دارد. در روش منفذ زایی الکتریکی غلظت DNA می تواند تنظیم شود. در مقاله روش های ورود DNA یه درون سلول تنظیم غلظت […]

مقاله اسيد دی اكسی ريبونوكلئديك(DNA)

هر رشته اسيد دی اكسی ريبونوكلئديك(DNA) داراي قطعات است كه حاوي اطلاعات ژنتيك است كهتوسعه ارگانيسم ها (اكسونها) و قطعاتي را اعلام مي نمايد كه هيچ اطلاعات ژنتيك مرتبط را ابداً عرضه نمي كند (اييترونها) .اگرچه اينترون ها ممكن است بي فايده به نظر برسند ، متوجه شده اند كه آنها حاوي توالي هاي تكراري از […]