مقاله روش های ورود DNA به درون سلول

تغییرات بیولیستیکی می توانند خیلی موثر باشند. اما این روش، تخریب قابل ملاحظه ای رد بافت نشان می دهد. درم قابل ابزاری که با فشار گاز هلیم کار می کندتخریب کم تری دارد. در روش منفذ زایی الکتریکی غلظت DNA می تواند تنظیم شود. در مقاله روش های ورود DNA یه درون سلول تنظیم غلظت […]

مقاله اسید دی اکسی ریبونوکلئدیک(DNA)

هر رشته اسید دی اکسی ریبونوکلئدیک(DNA) دارای قطعات است که حاوی اطلاعات ژنتیک است کهتوسعه ارگانیسم ها (اکسونها) و قطعاتی را اعلام می نماید که هیچ اطلاعات ژنتیک مرتبط را ابداً عرضه نمی کند (اییترونها) .اگرچه اینترون ها ممکن است بی فایده به نظر برسند ، متوجه شده اند که آنها حاوی توالی های تکراری از […]