مقاله کشت گردو و موانع آن (رشته کشاورزی)

در این تحقیق از مناطق عمده کشت گردو و در  استان‌های مختلف کشور بازدید و در صورت مشاهده علائم بیماری‌ از مناطق آلوده چندین شاخه همراه با استروما و فتیله‌های تشکیل شده توسط قارچ جمع‌آوری و با ذکر محل نمونه‌برداری، تاریخ جمع‌آوری و دیگر مشخصات جست جداسازی قارچ و انجام مراحل بعدی به آزمایشگاه منتقل […]