مقاله ژنتیک (اصلاح ناقل)

ژنتکیکی،‌به ناقلینی اتلاق می شود که از توانایی انتقال اطلاعات ژ ‍نتیکی در بین گیاهان و انتقال  اطلاعات ژنتیکی از دیگر موجودات ( باکتری ها ،‌قارچ ها و حیوانات ) به گیاهان برخوردارند .خصوصیت همه ناقل ها این است که می توانند با  با پذیرفتن DNA ی خارجی سیکل زندگی خود را نیز تکمیل نمایند […]

تحقیق ترانس ژن رشته پزشکی

برای اولین بار، اولین لاین سلولی از سلول های توده داخلی (ICM)  بلاستوسیست های موش در بیش از دو دهه قبل انجام گرفت ( ) .  این سلول ها می توانند به صورت کلونی تکثیر پیدا کنند و به طور نامحدود در محیط کشت نگهداری شوند. این ویژگی ها آن ها را ابزارهای ارزشمندی برای […]

پروژه تولید لاین های سلولی ترانس ژن رشته پزشکی

در این پژوهش جداسازی، کشت، انجماد و بررسی سیتوژنتیک سلولهای فیبروبلاستی جنینی هامستر انجام گرفت و در این پژوهش هدف کلی کشت فیبروبلاست جنین هامستر ایرانی برای بررسی مدل رشد وعملکرد فیبروبلاست در محیط کشت بود و اهداف اختصاصی عبارت بود از:شده است که از آن تمامی بافت های پیوندی و بافت های سخت منشا […]