مقاله بررسی تأثير افزودن مس بر ريزساختار و خواص مكانيكی چدن داكتيل

هرچند خواص مكانيكي چدنهاي نشكن عمدتاً تحت تأثير ساختار زمينة آنها قرار دارد ولي با اين حال شكل، اندازه و نحوة توزيع گرافيتهاي كروي يا بطور خلاصه مشخصات گرافيتهاي كروي مي تواند نقش مهمي را در كنترل خواص چدن نشكن داشته باشد.عناصر آلياژي كه در چدنها مورد استفاده قرار مي گيرند را مي توان در […]

مقاله اثر خستگی در میکرو ساختار چدن داکتیل آستمپر شده

نتایج دمای آستمپرینگ بالا که در تولید باعث کم شدن بنیت می شود مربوط به نرمی، سختی و مقدار معیوب اغماض شده می شود.گرچه این چنین فلز برای پوشش و حالت سرویس میل بادامک مناسب نیست و در نتیجه دمای کم آستمپرینگ برای تشخیص رفتار خستگی و سختی چدنهای ADI است. و آن عیب اغماض […]