مقاله انواع پرس ها رشته مکانیک

فرم دادن ورق های فلزی و تبدیل آنها به شکل غیر قابل برگشت اغلب بوسیله تغییر فرم پلاستیکی آنها در حالت سرد و یا گرم  انجام می شود . تغییر شکل بدست آمده بر روی پرسهای مکانیک و هیدرولیکی توسط جابجایی نسبی سمبه و قالب (ماتریس) در یک یا چند مرحله انجام می گیرد . اولین مرحله در روی یک ورق تخت با ابزار اولیه […]