مقاله پرخاشگری رشته روانشناسی

محققان روانشناسی به اهمیت تأثیرالگو در رشد شخصیت توجهی ویژه دارند. بندورا مدعی است که انسانها رفتار و کنش را صرفاًَ در فرآیند آزمایشی و خطا نمی آموزند. این امر به زمانی طولانی نیاز داشته و نمی تواند همه انواع رفتار را در بر بگیرد. بنابراین، انسانها به آموختن انواع کنشها برحسب مشاهده الگوها در […]

روش تحقیق پرخاشگری رشته روانشناسی

در این روش تحقیق به تأثیرات احتمالی فشارهای روانی  به طور عام و پرخاشگری به طور خاص بر روی بیماری پرفشاری خون می پردازیم در هنگام پرخاشگری فعالیت عصب سمپاتیک افزایش پیدا می کند و تحریک این اعصاب باعث رها شدن ماده ای به نام آدرنالین می شود که در انتهای این اعصاب قرار دارد […]