پایان نامه آلكالوئيدهاي تروپان در گياه Hyoscyamus niger L رشته علوم گیاهی

پایان نامه در مورد “استخراج، جداسازي وتعيين ميزان آ لكالوئيدهاي تروپان در گياه Hyoscyamus niger L. تيمار شده با غلظت هاي مختلف نيترات در مراحل مختلف رشد” در 115 صفحه فایل ورد تنظیم شده است متن زیر قسمتی از آن میباشد. هيوسياموس نيگر يك گياه دارويي مهم ، متعلق به تيره سيب زميني است. اين […]