پایان نامه نشانه ها در پانتومیم

از آغاز سده نوزدهم به اینسو فیلسوفان به گونه ای روزافزون دقت و توجه خود را بر زبان متمرکز کردند، تا آنجا که بسیاری از آیین های متافریک و شناخت شناسیک با ابزار فلسفه ی زبان دوباره به بیان آمدند گروپه زبان شناسی تاریخی و واژگان شناسی را با نقد به متافیزیک هگلی بهم آمیخت؛ […]

پایان نامه پانتومیم و جایگاه آن

فصل اول این پایان نامه را اختصاص دارد به تعریف خود نشانه و زبان و نشانه پانتومیم از دیدگاه سولور که به زبان شناسی و نشانه شناسی پرداخته است و نشانه شناسی را از دیدگاه نظریه پردازان بزرگی چون سولور، پیرس، موریس، و اکو اشاره دارد که هر کدام نشانه را به یک مراتب تعریف و تحلیل […]