تحقیق مواد شیمیایی و واکنشگرها

لاپاکول با درصد خلوص ۹۸ درصد از شرکت شیمیایی آلدریچ خریداری شد. ساختار شیمیایی این ترکیب آروماتیک چند حلقه ای در شکل ۳-۱ آورده شده است. حلال های متانول و استونیتریل با درجه خلوص HPLC نیز از شرکت Merck خریداری شدند.  بدون هیچ خالص سازی بیشتری مورد استفاده قرار گرفتند. در تمامی آزمایش ها از […]