مقاله ابزار برقی نیمه هادی رشته مهدسی برق

درایوهای دستگاه الکتریکی کنترل کننده مبدل ها د رکاربردهای صنعتی مدرن بسیار مهم هستند. بعضی نمونه ها در مقدار های بسیار بالا آسیاب ها، ماشین ها، چرخ ها رول مانند فلزی، ماشین هعای سخت و کمپرسورهای خط گازی می باشند. در مقدار متوسط توان ماشین های بافندگی ماشین های کاغذی و دستگاه های جلوبرنده و […]