تحقیق بررسی سهم گیلانی ها در زبان و ادب فارسی

میرزا احمد تنکابنی (قرن ۱۳)، حکیم‌باشی مخصوص فتحعلی‌شاه. رساله «اسهالیه» را در زمان فتحعلی‌شاه و رساله « لطلب السؤال » را در زمان محمدشاه قاجار نوشت. همچنین رساله « برء الساعه » (بیماری‌های اضطراری) رازی را که شامل ۲۳ باب است، از عربی به فارسی برگردانده و هفت باب بر آن افزود. میرزا ابوالقاسم رشتی (۱۲۳۱-۱۱۵۰)، […]