پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی

در  پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی از میدان نیرویی بین اتمها و انرژی کرنش و پتانسیل موجود جهت شبیه سازی رفتار نیرو های بین اتمی استفاده شده و به بررسی و آنالیز رفتار نانولوله های کربنی از چند دیدگاه  مختلف می پردازیم، و مدل های تدوین شده را به شرح […]