مقاله میکروگرید (ریزشبکه ) رشته مهندسی برق

در این مقاله، توپولوژی جدیدی برای مطلوبساز جامع کیفیت توان پیشنهاد گردیده است که منجر به حذف تمام هارمونیک ها و اعوجاجات جریان ناشی از بار غیرخطی در میکروگرید متصل به سیستم قدرت میشود. در این توپولوژی از الگوریتمهای کنترلی بهبود یافته در فیلتر اکتیو سری و موازی به منظور حذف اغتشاشات و نامتقارنی ولتاژ […]

مقاله میکروگرید (ریزشبکه ) رشته برق

خسارات ناشی از قطع برق بر اثر حوادث نادري مانند جنگ و بلایاي طبیعی سهمگین که منجر به قطع طولانی مدت بار از ریز شبکه سراسري می گردند، براي بارهاي گوناگون متفاوت است. تشکیل میکروگرید می تواند به تأمین انرژي الکتریکی مورد نیاز بارهاي بحرانی در چنین شرایطی یاري رساند و یکی از فناوري هاي […]