مقاله میکروگرید (ریزشبکه ) رشته مهندسی برق

در این مقاله، توپولوژی جدیدی برای مطلوبساز جامع کیفیت توان پیشنهاد گردیده است که منجر به حذف تمام هارمونیک ها و اعوجاجات جریان ناشی از بار غیرخطی در میکروگرید متصل به سیستم قدرت میشود. در این توپولوژی از الگوریتمهای کنترلی بهبود یافته در فیلتر اکتیو سری و موازی به منظور حذف اغتشاشات و نامتقارنی ولتاژ […]

مقاله میکروگرید (ریزشبکه ) رشته برق

خسارات ناشی از قطع برق بر اثر حوادث نادری مانند جنگ و بلایای طبیعی سهمگین که منجر به قطع طولانی مدت بار از ریز شبکه سراسری می گردند، برای بارهای گوناگون متفاوت است. تشکیل میکروگرید می تواند به تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز بارهای بحرانی در چنین شرایطی یاری رساند و یکی از فناوری های […]