مقاله بررسی تأثير افزودن مس بر ريزساختار و خواص مكانيكی چدن داكتيل

هرچند خواص مكانيكي چدنهاي نشكن عمدتاً تحت تأثير ساختار زمينة آنها قرار دارد ولي با اين حال شكل، اندازه و نحوة توزيع گرافيتهاي كروي يا بطور خلاصه مشخصات گرافيتهاي كروي مي تواند نقش مهمي را در كنترل خواص چدن نشكن داشته باشد.عناصر آلياژي كه در چدنها مورد استفاده قرار مي گيرند را مي توان در […]

مقاله مس از محلول اسيدی سولفات

جنس آند مس از محلول اسيدی سولفات نقش مهمي در اكسيداسيون الكتريكي دارد . تأثيرات جنسهاي مختلف آند بر روي  مس در حضور  بررسي شده اند، در حضور و غياب  جهت مقايسه آورده شده است ولتاژ پيل را براي 4 آند مختلف  و  و Ti – Iro2 و گرافيت ،‌ نشان مي دهد.در اين آزمايشها در […]

مقاله اثر ناخالصی ها بر روی مس

اكسيژن به شكل اكسيد مس « CUO » غالبا در TPC ظاهر مي شود و تحت شرايط عاري مزاحمتي براي استفاده از آن ايجاد نمي كند .در حاليكه حجم وسيعي از مس كه نورد مي شود اكسيژن دار است ، زيرا منفعتي در يك نوع از اثرات حضور اكسيد این فلز بر نورد كاري گرم […]