مقاله بررسی تأثیر افزودن مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن داکتیل

هرچند خواص مکانیکی چدنهای نشکن عمدتاً تحت تأثیر ساختار زمینه آنها قرار دارد ولی با این حال شکل، اندازه و نحوه توزیع گرافیتهای کروی یا بطور خلاصه مشخصات گرافیتهای کروی می تواند نقش مهمی را در کنترل خواص چدن نشکن داشته باشد.عناصر آلیاژی که در چدنها مورد استفاده قرار می گیرند را می توان در […]

مقاله مس از محلول اسیدی سولفات

جنس آند مس از محلول اسیدی سولفات نقش مهمی در اکسیداسیون الکتریکی دارد . تأثیرات جنسهای مختلف آند بر روی  مس در حضور  بررسی شده اند، در حضور و غیاب  جهت مقایسه آورده شده است ولتاژ پیل را برای ۴ آند مختلف  و  و Ti – Iro2 و گرافیت ،‌ نشان می دهد.در این آزمایشها در […]

مقاله اثر ناخالصی ها بر روی مس

اکسیژن به شکل اکسید مس « CUO » غالبا در TPC ظاهر می شود و تحت شرایط عاری مزاحمتی برای استفاده از آن ایجاد نمی کند .در حالیکه حجم وسیعی از مس که نورد می شود اکسیژن دار است ، زیرا منفعتی در یک نوع از اثرات حضور اکسید این فلز بر نورد کاری گرم […]