روش تحقیق مسئولیت جزایی اطفال

استانداردهای بین المللی حقوق بشر در باره سن مسئولیت کیفری در مقررات پکن ذکر شده است . ماده ۱/۴ اشعار می دارد :در نظام های حقوقی که برای خردسالان سن مسئولیت کیفری تعیین می کنند ، زمان شروع سن مسئولیت ، نباید خیلی پایین و به صورت فیکس و قطعی باشد . بلکه باید با […]