روش تحقیق مسئوليت جزایی اطفال

استانداردهاي بين المللي حقوق بشر در باره سن مسئوليت كيفري در مقررات پكن ذكر شده است . ماده 1/4 اشعار مي دارد :در نظام هاي حقوقي كه براي خردسالان سن مسئوليت كيفري تعيين مي كنند ، زمان شروع سن مسئوليت ، نبايد خيلي پايين و به صورت فيكس و قطعي باشد . بلكه بايد با […]