پروژه کارورزی مأخذشناسی و استفاده از کتابخانه

واژه نامه کتابی در مأخذشناسی است که به توضیح واژه های یک زبان یا واژه ها و اصطلاحات خاص یک رشته یا یک موضوع می پردازد. واژه نامه زبان واژه های بسیط یا مرکب و اصطلاحات رایج در یک زبان را، در گذشته و حال، همراه با هویت دستوری آنها ضبط می کند، و معانی گوناگون […]