روش تحقیق علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص روان گردان

به طور کلی اعتیاد دارای عوامل گوناگونی ست، اما تیپ شخصیتی افراد مهمترین عامل گرایش افراد به استفاده از این دسته از مواد محسوب می شود،به طوری که افراد معتاد عموما دارای شخصیت های خودشیفته یا مرزی هستند یا به نوعی دچار کاهش انگیزه و گرفتار ناشاد بودن هستند .دکتر صدر با اشاره به این […]