پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان

هدف از مطالعه­ی حاضر «بررسی رابطه­ي سبک­های یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر نورآباد» در نظر گرفته شد. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و ابزار جمع­آوری پرسشنامه بود که بین دانش­آموزان توزیع و سپس جمع­آوری گرديد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر […]

پایان نامه تأثیر بازی تمرکزحواس بر میزان افزایش توجه کودکان بیش فعال

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر بازی های تمرکز حواسبر میزان افزایش توجه در کودکان بیش فعال/ نقص توجه در بین کودکان دبستانی شهر شیراز بود. روش پژوهش در این تحقیق، از نوع آزمایشی (مبتنی بر طرح پیش آزمون/ پس آزمون با گروه کنترل) می باشد جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش آموزانی که […]

پایان نامه ناتوانی یادگیری رشته روانشناسی و علوم انسانی

ويژگيهاي كساني كه دچار ناتواني يادگيري هستند ممكن است از فردي به فرد ديگر فرق كند ولي وجه مشترك آن است كه افراد با ناتواني يادگيري اكثراً از هوشبهر متوسط يا بالاتر از متوسط برخوردارند. دانش آموز داراي اختلال يادگيري ممكن است برخي از مهارتها را سريع ياد بگيرد و در مهارتهاي ديگر كندي نشان […]

پایان نامه بررسی رابطه استرس با بهره وری منابع انسانی

امروزه فشارهاي عصبي به عنوان مهمترين فاكتور بوجود آورنده امراض روحي، جسمي و رفتاري انسانها توجه پزشكان، روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاري و مديريت را به خود معطوف نموده، به طوري كه بايد عنوان نمود كه فشارهاي عصبي نقش مهمي در فراهم نمودن مشكلات روحي و جسمي در انسنانها ايفا مي كند.پرواضح است كه اثرات […]

پایان نامه بررسی استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرايند يادگیری

پژوهش حاضر از نوع كاربردي بوده و براي  اجراي آن از روش توصيفي ، از نوع پيمايشي ، استفاده شده است زيرا به بررسي ويژگي هاي يك جامعه مي پردازد .  در مطالعات توصيفي هدف ، توصيف نظري موقعيتي ويژه به صورت  واقعي و عيني مي باشد . هدف محقق از انجام اين پژوهش توصيف […]

روش تحقیق عدم علاقه دانش آموزان به درس تاریخ

هيچ چيز گوياتر از مشاهده شور و شعف و علاقه دانش آموزان در ورود به كلاس تاريخ و نيز مطالعه اين درس در تاييد اثر بخشي اين طرح وجود ندارد. دانش آموزاني كه خود با اصرار مي خواهند اين طرح جديد آموزشي در كلاس پيدا شود. طي مصاحبه ها و صحبتهايي كه پژوهنده در جلسات […]

روش تحقیق علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص روان گردان

به طور كلی اعتیاد دارای عوامل گوناگونی ست، اما تیپ شخصیتی افراد مهمترین عامل گرایش افراد به استفاده از این دسته از مواد محسوب می شود،به طوری كه افراد معتاد عموما دارای شخصیت های خودشیفته یا مرزی هستند یا به نوعی دچار كاهش انگیزه و گرفتار ناشاد بودن هستند .دكتر صدر با اشاره به این […]

روش تحقیق علل بی انضباطی دانش آموزان پسر

مربيان و مشاوران مي توانند نوجوان را در تصميم گيري ، از طريق روشن و آشكار ساختن نتايج انتخابها و راه چاره هاي مختلف ياري دهند ، و در مواردي شايد لازم باشد كه به او نشان داده شود كه هر انتخابي ، عمل آورد. به نحوي نتايج نامطبوع(بی انضباطی) در پي خواهد داشت ، […]

روش تحقیق بررسی عوامل خانوادگی بر تكرار پايه دانش آموزان

همانطور كه مي دانيم افت تحصيلي با نظامهاي آموزشي، خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي و شخصيت فرد در ارتباط بوده و تأثير تعاملي عوامل مختلف باعث بوجود آمدن آن مي شود. پس در يك نگاه كلي بايد عوامل عديده اي را براي اين مسئله در نظر گرفت.پژوهشهاي انجام شده در ايران نيز به نقش عوامل فوق در […]

پروژه کارورزی مأخذشناسی و استفاده از كتابخانه

واژه نامه كتابي در مأخذشناسی است كه به توضيح واژه هاي يك زبان يا واژه ها و اصطلاحات خاص يك رشته يا يك موضوع مي پردازد. واژه نامه زبان واژه هاي بسيط يا مركب و اصطلاحات رايج در يك زبان را، در گذشته و حال، همراه با هويت دستوري آنها ضبط مي كند، و معاني گوناگون […]