تحقیق عقلانیت در اندیشه ژنویو لوید

با توجه به عنوان پژوهش مبنی بر «عقلانیت در اندیشه ژنویولوید»، محقق بر آن است که در این پژوهش به بررسی مفهوم عقل در اندیشه ژنویولوید بپردازد. لذا، با توجه به عنوان تلاش خواهد شد این بررسی و مطالعه بر پایه نظرات ژنویولوید و آثار منتشر شده از وی صورت پذیرد. به منظور به سرانجام […]