روش تحقیق عدم علاقه دانش آموزان به درس تاریخ

هیچ چیز گویاتر از مشاهده شور و شعف و علاقه دانش آموزان در ورود به کلاس تاریخ و نیز مطالعه این درس در تایید اثر بخشی این طرح وجود ندارد. دانش آموزانی که خود با اصرار می خواهند این طرح جدید آموزشی در کلاس پیدا شود. طی مصاحبه ها و صحبتهایی که پژوهنده در جلسات […]