روش تحقیق عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی

نتایج این تحقیق فقط اولویت هر عامل را در مقایسه با سایر عوامل نشان می دهد ، اما در این مورد که میزان این اولویت چه مقدار است ، سکوت می نماید . مهمترین موضوع برای تکمیل تحقیق حاضر در این است که این میزان به نحو مناسب و معتبری محاسبه شود ,تحقیق حاضر تغییرات […]