پروژه اثرات شوری در کشاورزی

بطور کلی شوری در کشاورزی روی رویش دانه و رشد دانه‌رست تأثیر می‌کند همانگونه که بر بعضی مراحل متابولیکی اثر می‌گذارد. کوششهایی برای برطرف کردن اثرات مؤثر و قوی شوری روی رویش دانه و رشد دانه‌رست با استفاده از هورمونهای گیاهی و اخیراً با استفاده از ویتامین‌ها انجام گرفته است.مطالعاتی که در مورد اثر مستقیم […]