کارآموزی شرکت هپکو اراک رشته مهندسی برق و الکترونیک

در این کارآموزی گروه سرویس و تعمیراز دو گروه سرویس و تعمیر یک گروه به نام A و یک گروه به نام B می باشند.گروه A متشکل از دو نفر سرویس کار است که یکی از آنها سرویس برق دستگاه و دیگری مکانیک دستگاه را انجام می دهند.گروه تعمیر نیز متشکل از دو نفر است […]