مقاله شرح فرآیند رشته مکانیک و متالوژی

تفاوت اساسی بین فرآیند ناپیوسته و پیوسته، راکتورها و ظرفیت ذخیره ای است که راکتورها را از ادامه شرح فرآیند که بصورت پیوسته کار می‌کند، مجزا می‌سازد در فرآیند ناپیوسته میزان حلال مورد استفاده بیشتر می‌شود و تنها یک عملکرد اضافه اجازه کار دارد. به عنوان یک مزیت، روش ناپیوسته از تبدیل یک باره مواد اولیه […]