پایان نامه بررسی ابعاد شخصیت در افراد نرمال و بزهکار

مدت مدیدی جرم بعنوان یک عمل ناپسند تلقی میشد که فقط عاملین جرم مسئولیت آنرا بعهده داشتند،جز در موارد دفاع نفس یا نقص عمل.جرم و جنایت بی مقدمه در انسانها بروز نمیکند،بلکه معلول یک سری عوامل پیشین است که فرد را متمایل به کجروییها میکند جامعه شناسان بر اساس تحقیقات دقیقیرموفق شدند نشان دهند که […]

روش تحقیق تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مرودشت در سال تحصیلی ۹۱ انجام شده است. جامعه این پژوهش معلمان کلاس پنجم ابتدایی شهر مرودشت بودند و نمونه مورد مطالعه ۴۷ معلم کلاس پنجم ابتدایی بودند. ابزار استفاده شده در این تحقیق […]

مقاله شخصیت سالم رشته روانشناسی

سلسله مراتب نیازهای مزلو در روانشناسی، به ویژه پافشاری در این باره که نیازهای جسمانی و ایمنی باید پیش از پدیدار شدن سایر نیازها ارضا شود جالب است. ممکن است بر حسب اینکه شخص به محبت بیشتر اهمیت دهد یا به احترام، ترتیب این دو جابه جا شود و مزلو نیز به این امکان اعتراف […]