مقاله شبكه کامپیوتر موازی برای محاسبات رياضی سنگين

در هنگام اجراي پردازش شبکه کامپیوتر موازي با سيستم چند کامپیوتر، واحدهاي پردازش بايد اطلاعات خويش را مبادله كنند كه براي اين كار نياز عملي به نام مسيريابي (Routing) مي باشد. با توجه به تعداد ارتباطي مشترك مي توان اين الگوريتم ها را به چند دسته تقسيم كرد.يكي از امور مهم در بررسي مسيريابي، شناخت […]