مقاله شبکه کامپیوتر موازی برای محاسبات ریاضی سنگین

در هنگام اجرای پردازش شبکه کامپیوتر موازی با سیستم چند کامپیوتر، واحدهای پردازش باید اطلاعات خویش را مبادله کنند که برای این کار نیاز عملی به نام مسیریابی (Routing) می باشد. با توجه به تعداد ارتباطی مشترک می توان این الگوریتم ها را به چند دسته تقسیم کرد.یکی از امور مهم در بررسی مسیریابی، شناخت […]