پایان نامه اطمینان بخشی سیستم توزیع رشته برق

شرکت های برق جهت حفظ خدمات رسانی و اطمینان بخشی مشترکین خود، باید دارای انرژی های ذخیره شده کافی در سیستم  های خود باشند تا در زمان خارج شدن مؤلفه ای از سیستم ها، کل سیستم امکان خدمات رسانی به مشترکین خود را  داشته باشد تا به مصرف کننده حداقل خسارت وارد نگردد و در صورت امکان […]