روش تحقیق سلامت روان دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

با توجه به  روش تحقیق یک فرضیه در نظر گرفته شد و به آن پاسخ داده شد. نتیجه نهایی به این قرار است.در فرضیه تحقیق به دنبال آن بودیم که ببینیم فرضیه تحقیق: سوء مصرف مواد در دانشجویان سیگاری در مقایسه با دانشجویان غیر سیگاری میزان بهداشت روانی را بطور معنی داری کاهش می دهد […]