مقاله از محافظت تا سازگاری با طبیعت

در درون این طیف متنوع گرایش ها از اواخر دهه ۹۰ میلادی ، در کشورهای صنعتی و در حال توسعه ، گرایش های “سطحی و تاجرمآبانه” ، از حساسیت ها و ملاحظات بوم شناختی رشد نموده است که “پایداری را به عنوان مقوله ای «قابل معمله» معرفی می کنند.” Williamson & et al ,2002:11)) در […]