مقاله روغن موتور رشته مکانیک

در این تحقیق سعی گردیده ضمن تعیین مقدار و ش دت آلودگی؛ کارایی فرآیند انعقاد و لخته سازی اکسیداسیون پیشرفته با ازن در تصفیه پساب کارخانجات تصفیه دوم روغن نیز در استان قم بررسی شود. هرچند در این پژوهش نمونه های مورد بررسی از صنایع موجود در استان قم واقع در شهرک صنعتی سلفچگانبرداشت شد […]