مقاله تعاريف و كميتهای اصلی روشنايی

شدت نور و نیروی نور تابیده شده از منبع نور را به دست می دهد. شدت نور روشنايی منبع عادی درانواع  زاویه های متفاوت است در ابتدا كه شمع جهت روشنايي مورد استفاده قرار مي گرفت شدت نور يک شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد  استفاده قرارگرفت كه با K مشخص  مي […]