مقاله تعاریف و کمیتهای اصلی روشنایی

شدت نور و نیروی نور تابیده شده از منبع نور را به دست می دهد. شدت نور روشنایی منبع عادی درانواع  زاویه های متفاوت است در ابتدا که شمع جهت روشنایی مورد استفاده قرار می گرفت شدت نور یک شمع استاندارد در صفحه افق به عنوان واحد شدت نور مورد  استفاده قرارگرفت که با K مشخص  می […]