پایان نامه نقش روحانیون در ساختار سیاسی دولت صفویه

در تمام مدت حکومت صفویه این اندیشه حاکم بود که قدرت اصلی از آن امام معصوم و پس از آن فقیه است در عین حال چه به صورت همکاری با سلطان عادل یا غیر عادل و چه به آن صورت که سلطان نایب فقیه باشد بیشتر روحانیون شیعه با دولت همکاری می کردند و دارای […]

پایان نامه نقش روحانیون شیعه در دولت صفویه

قبل از آنکه به بیان جایگاه و نقش روحانیون در دولت صفویه بپردازیم لازم است مروری مختصر به مهمترین نظریات فقها راجع به همکاری آنان با حکام صفوی و اینکه در این مورد چه اندیشه هایی را ترویج می دادند اشاره کنیم .شیعه به خلافت پیامبر و نصب الهی او معتقد است و انتخاب خلیفه […]