مقاله خانواده رشته روانشناسی

جنکز در ۱۹۸۲ پیشنهاد پایه گذاری  نوعی  جامعه شناسی کودکان و خانواده را مطرح کرد. جنکز کار خود را از این نکته شروع می کند که ما کودکی و کودکان راخلق می کنیم. او از یک سویه فرض کردن جریان اجتماعی شدن، یعنی این فرض که والدین فرزندان را برای بالغ و عاقل  شدن در […]