مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران

روان‌شناسی یعنی مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی. البته رفتارگرایان، روان‌شناسی اجتماعی را تنها مطالعه رفتارهای قابل مشاهده می‌دانند در حالی که شناخت‌گرایان آن را برداشت‌های ذهنی ما درباره خاطرات خود، راهبردهای خود برای حل مسائل و حتی پیش‌داوری‌های ما درباره خود تلقی نموده و از این منظر به مطالعه آن می‌پردازند.روان‌شناسی می‌خواهد واقعیت‌های مورد مطالعه […]