پروژه عملیات حرارتی رسوب سختی(پیر سختی)

همان طور که در مقدمه هم بیان شد،یکی از روش های استحکام بخشی به مواد فلزی، اضافه کردن ذره های سخت و کاملاً پراکنده به آن است. با انتخاب مناسب عناصر آلیاژی اضافه شونده و عملیات گرمایی،می توان توزیع مناسبی از رسوب (حالت جامد) فاز دوم را در زمینه ای که آن رسوبات را در […]