تحقیق دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری، به عنوان یکی از دادگاه های اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی نمودن به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد. در واقع، دیوان عدالت در نقش حامی و پشتیبان مردم و مدافع حقوق مردم می باشد ، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های دولت و واحدهای […]

پایان نامه حقوق مردم و تکالیف شهرداری ها در آراء دیوان عدالت اداری

حقوق مردم در شهرداری، تکالیف این نهاد در برابر اشخاص و امکان دادخواهی آنها در دیوان عدالت اداری و همچنین اجرای آراء صادره از آنمرجع، از مقوله­هائی هستند که در تحقق اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و همچنین عدالت اجتماعی، حائز اهمیت فراوان هستند.در این پژوهش با اهداف مختلفی از جمله ایجاد منبع […]

پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

مراجع عام قضایی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی ، اختلافات وتنازعات رادارندمگرمورادیکه به صراحت قانونگذار استثناشده باشد .دادگاه های عمومی اعم ازحقوقی وکیفری ازجمله این مراجع هستند . کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری باتوجه به صلاحیت خودبه کلیه تخلفات ساختمانی واقع درمحدوده قانونی وحریم شهر،رسیدگی می کند.درصلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعم […]