پایان نامه حقوق مردم و تکالیف شهرداری ها در آراء دیوان عدالت اداری

حقوق مردم در شهرداري، تكاليف اين نهاد در برابر اشخاص و امكان دادخواهي آنها در ديوان عدالت اداري و همچنين اجراي آراء صادره از آنمرجع، از مقوله­هائي هستند كه در تحقق اصول قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه و همچنين عدالت اجتماعي، حائز اهميت فراوان هستند.در اين پژوهش با اهداف مختلفي از جمله ايجاد منبع […]

پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

مراجع عام قضایی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی ، اختلافات وتنازعات رادارندمگرمورادیکه به صراحت قانونگذار استثناشده باشد .دادگاه های عمومی اعم ازحقوقی وکیفری ازجمله این مراجع هستند . کمیسیون ماده 100قانون شهرداری باتوجه به صلاحیت خودبه کلیه تخلفات ساختمانی واقع درمحدوده قانونی وحریم شهر،رسیدگی می کند.درصلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعم […]