مقاله دیفیوز رشته مهندسی مکانیک

دیفیوز در تونل نقش کاهش سرعت جریان عبوری از بخش آزمون و افزایش حداکثری فشار استاتیک آن را دارد. برای یک تونل باد دمشی، هر قدر فشار استاتیک جریان در خروجی تونل باد، که همان خروجی دیفیوز است. بیشتر باشد. فشار مورد نیاز مخزن فشار کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به شرایط و محدودیت […]