پایان نامه بررسی مکان یابی دفن پسماند شهری در بوستانو(زمین شناسی)

منطقه بستانو در۲۵ کیلومتری غرب بندرعباس قرارگرفته است.مختصات مرکز روستا۲۷درجه و۲۳دقیقه و۹۹ثانیه عرض شمالی و ۵۲درجه و ۴۶دقیقه و۴۴ثانیه طول شرقی قرار گرفته است.درپژوهش جاری این مجموعه بر اساس کاوش های صحرایی و بررسی های دورسنجی با بهره گیری از علم GISبا نرم افزار ARCمورد مطالعه قرار گرفته اند. شناسایی منطقه ای مناسب به لحاظ […]