پروژه سیستم های حفاظت الکتریکی

تجربه نشان داده است که امکان حفاظت الکتریکی اتصال زمین در قسمت هایی از سیم پیچی ژنراتور که از نقطه ی ستاره دور است خیلی زیاد و در نزدیکی های نقطه صفر به قدری کم است که می توان گفت امکان آن تقریبا وجود ندارد.از این جهت اتصال زمین در قسمت های نزدیک اتصال ستاره […]