مقاله جمعیت و تنظیم خانواده

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ، اتخاذ یک سیاست جمعیت از سوی خانواده هاست که داوطلبانه ، آگاهانه ومسئولانه از طرف والدین به خاطر ارتقاء تندرستی وبهزیستی اعضای آن به مورد اجرا گذاشته می شود .تعریف دیگر WHO در سال ۱۹۹۲ اینطور ارائه شده است کوشش افراد برای هماهنگ سازی رفتار باروری خود با شرایط […]