پروژه شرکت های تعاونی رشته حقوق وتجارت

در روش محاسبه دائمی موجودی کالا برای هر نوع کالا کارت انبار در شرکت تنظیم می شود که در آن مقدار ورود به انبار و مقدار خروج از انبار ثبت می گردد . بنابراین در هر زمان مانده مندرج در کارت حاکی از موجودی کالای مربوط آن تاریخ در انبار می باشد . این روش […]