مقاله تصویر رمانتیک مبانی نظری،ماهیت و کارکرد

مشهور است که هنر عبارت است از آفرینش فرم، و آنچه هنر را از «ناهنر» متمایز می‌سازد فرم است، فرم آن روح زنده و پویایی اثر هنری است که حاصل پیوند زنده میان عناصر اثر است. تصویر اساسی‌ترین عنصر سازنده شکل شعر است. مجموعه تصویرها با همکاری هم شکل شعر را می‌سازند.تصویر در بافت شعر […]