گزارش کار ترانس جریان خشک(سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲کیلو وات)

اصولاً کاربرد ترانس ها برای جدا کردن مدارهای حفاظتی و اندازه گیری از قسمت فشار قوی و تبدیل مقادیر جریان به میزان مورد نیاز دستگاههای اندازه گیری و حفاظتی استفاده می شود .گزارش کار ترانس جریان خشک سطوح ولتاژ ۳۶-۱۲ کیلو وات قابل استفاده برای تکمیل گزارش کارآموزی و پایان نامه یا مقاله میباشد. مدار […]