تحقیق پهلوانان و خاندان ها رشته ادبیات

فرق اين سرنوشت‎پذيري ايراني و نبرد با سرنوشت و سرنوشت‎ستيزي در ادبيات يونان را مي‎توان زائيدة دو بينش و دو موقعيت عمومي متفاوت دانست. پذيرش اين نظام ايراني از سوي نظريه‎پردازان آن سبب شده است كه مفهوم اهورايي دين در مفهوم اهورايي حكومت عجين شود. و خدا ‎- شاه يك مفهوم واحد ديني ‎- سياسي […]