مقاله بیهوشی رشته علوم پزشکی و تجربی

با توجه به اینکه هوشیاری حین عمل در Text حدود ۲% ذکر شدهد اتست برای انجام این تحقیق طبق محاسبات آماری ۹۳۰ نمونه لازم بوده که برای بالا بردن دقت ۱۰۰۰ نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. که بیماران ASA1 مرد و زن بین ۱۵ تا ۵۰ سال کاندید جراحی الکتیو با بیهوشی عمومی به […]