مقاله بیهوشی رشته علوم پزشکی و تجربی

با توجه به اینکه هوشیاری حین عمل در Text حدود 2% ذکر شدهد اتست برای انجام این تحقیق طبق محاسبات آماری 930 نمونه لازم بوده که برای بالا بردن دقت 1000 نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. که بیماران ASA1 مرد و زن بین 15 تا 50 سال کاندید جراحی الکتیو با بیهوشی عمومی به […]