پایان نامه بررسی مکان یابی دفن پسماند شهری در بوستانو(زمین شناسی)

منطقه بستانو در25 کیلومتری غرب بندرعباس قرارگرفته است.مختصات مرکز روستا27درجه و23دقیقه و99ثانیه عرض شمالی و 52درجه و 46دقیقه و44ثانیه طول شرقی قرار گرفته است.درپژوهش جاری این مجموعه بر اساس کاوش های صحرایی و بررسی های دورسنجی با بهره گیری از علم GISبا نرم افزار ARCمورد مطالعه قرار گرفته اند. شناسایی منطقه ای مناسب به لحاظ […]