تحقیق نقش تکنولوژی در افزایش بهره وری سازمانی

شرایط متغیر اقتصاد در جهان امروز که خصوصیت بازر آن تغیر و تحول سریع است باعث می شود شیوه های سنتی مدیریت کارایی لازم خود را از دست بدهند و مدیران و سازمان ها برای بقا به مفاهیم مهمی چون نوآوری و تکنولوژی , بهره وری سازمانی رو آورند تا با تکیه بر آن در بازار […]