مقاله برج های خنک کن رشته مکانیک

برج خنک كن خشک به برجي گفته مي شودكه درآن آب گردشي ازداخل لوله هاي پره دار مي گذردوهواي خنك كن از روي لوله ها عبور داده مي كند.بنابراين همه گرماي دفع شده ازآب گردشي به صورت گرماي محسوس به هواي خنك كن داده مي شود.برج خنك كن خشك ممكن است ازنوع جريان مكانيکی ويا […]