مقاله برج های خنک کن رشته مکانیک

برج خنک کن خشک به برجی گفته می شودکه درآن آب گردشی ازداخل لوله های پره دار می گذردوهوای خنک کن از روی لوله ها عبور داده می کند.بنابراین همه گرمای دفع شده ازآب گردشی به صورت گرمای محسوس به هوای خنک کن داده می شود.برج خنک کن خشک ممکن است ازنوع جریان مکانیکی ویا […]